GIỎ HÀNG CỦA TÔI
0 SẢN PHẨM
TỔNG TIỀN:
0₫
TUYỆT VỜI!! Sản phẩm của bạn đã được thêm vào giỏ hàng

Dành tặng người thương


 
function callFaceswapAPI() { var url = 'https://faceswap.akool.com/api/v2/faceswap/highquality/specifyimage'; var data = { sourceImage: [ { path: "https://***.cloudfront.net/crop_1695201165222-7514-0-1695201165485-8149.png", opts: "264,171:360,172:311,216:310,271" } ], targetImage: [ { path: "https://***.cloudfront.net/crop_1695201103793-0234-0-1695201106985-2306.png", opts: "2804,2182:3607,1897:3341,2566:3519,2920" } ], face_enhance: 0, modifyImage: "https://***.cloudfront.net/material1__a92671d0-7960-4028-b2fc-aadd3541f32d.jpg" }; fetch(url, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjY1ZDMxYzZiMGRlZDMwYzExMGQ4OGI0ZSIsInVpZCI6MTMwNDcyMywidHlwZSI6InVzZXIiLCJmcm9tIjoidG9iIiwiZW1haWwiOiJ0dWFubnQxNjA5OTBAZ21haWwuY29tIiwiZmlyc3ROYW1lIjoiVHXhuqVuIiwiaWF0IjoxNzA4MzM3NDQyLCJleHAiOjE3NDA0NzgyNDJ9.4ruUxtlsbh6c_jgWSI9SL1U-Rrg0VVJbLVOLl0Cf0cw' // Thay thế YOUR_ACCESS_TOKEN bằng token thực tế của bạn }, body: JSON.stringify(data) }) .then(response => response.json()) .then(data => console.log('Success:', data)) .catch((error) => { console.error('Error:', error); }); }